J&V WALLPAPER

Shibori
Shibori

Code: 5590

Shibori
Shibori

Code: 5591

Shibori
Shibori

Code: 5591

Shibori
Shibori

Code: 5590

1/4

Collection: Shibori

Code: 5590 - 5591

Size: Panels

Shibori
Shibori

Code: 5544

Shibori
Shibori

Code: 5540

Shibori
Shibori

Code: 5543

Shibori
Shibori

Code: 5544

1/5

Collection: Shibori

Code: 5540 - 5544

Size: 70cm x 10m

Shibori
Shibori

Code: 5520

Shibori
Shibori

Code: 5521

Shibori
Shibori

Code: 5523

Shibori
Shibori

Code: 5520

1/4

Collection: Shibori

Code: 5520 - 5523

Size: 70cm x 10m

Shibori
Shibori

Code: 5594

Shibori
Shibori

Code: 5593

Shibori
Shibori

Code: 5594

Shibori
Shibori

Code: 5594

1/3

Collection: Shibori

Code: 5593 - 5594

Size: Panels

Shibori
Shibori

Code: 5500

Shibori
Shibori

Code: 5500

Shibori
Shibori

Code: 5502

Shibori
Shibori

Code: 5500

1/5

Collection: Shibori

Code: 5500 - 5503

Size 70cm x 10m

Shibori
Shibori

Code: 5550

Shibori
Shibori

Code: 5551

Shibori
Shibori

Code: 5560

Shibori
Shibori

Code: 5550

1/11

Collection: Shibori

Code: 5550 - 5560

Size: 70cm x 10m

Shibori
Shibori

Code: 5510

Shibori
Shibori

Code: 5511

Shibori
Shibori

Code: 5512

Shibori
Shibori

Code: 5510

1/6

Collection: Shibori

Code: 5510 - 5513

Size: 70cm x 10m

Shibori
Shibori

Code: 5533

Shibori
Shibori

Code: 5530

Shibori
Shibori

Code: 5535

Shibori
Shibori

Code: 5533

1/7

Collection: Shibori

Code: 5530 - 5535

Size: 70cm

Shibori
Shibori

Code: 5579

Shibori
Shibori

Code: 5576

Shibori
Shibori

Code: 5570

Shibori
Shibori

Code: 5579

1/10

Collection: Shibori

Code: 5570 - 5579

Size: 70cm x 10m